Onze gekozen volksvertegenwoordigers besluiten over de RES.

Participatie van inwoners en samenwerking met partners vormen een belangrijke pijler onder de RES.
Gemeenten en provincie zijn bevoegd om te besluiten over locatiekeuzes voor wind, zon en  energie-infra.
Alle deelnemende partijen hebben een inspanningsverplichting om de gemaakte afspraken na te komen.

Documenten

Voorgelegd ter besluitvorming aan gemeenteraden van de 8 gemeenten, het Algemeen Bestuur van het Waterschap en de Provinciale Staten van de provincie Gelderland.

Regionale Raadsbijeenkomsten

Besluitvorming

Waar staan we nu?

Met de RES 1.0 FruitDelta Rivierenland is gezamenlijk de ambitie van 1,2 TWh in 2030 vastgelegd (besluit medio 2021) als onze regionale bijdrage aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Wat gaan we nu doen?

De komende twee jaren richten we ons op:

  1. Het uitvoeren van RES 1.0
  2. Het opstellen van een Voortgangsdocument
  3. Het koppelen van kansen die bijdragen aan versnelling in uitvoering en/of CO2 reductie

Planning

De planning van de RES is gekoppeld aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Dit betekent het volgende voor besluitvormingsmomenten en deadlines:

Eind 2022: Starten met opstellen Voortgangsdocument

Begin 2023: Voortgangsdocument langs raden, provinciale staten en AB Waterschap

1 juli 2023: Indienen Voortgangsdocument bij NPRES

1 jan. 2025: De benodigde vergunningen voor zon en met name wind moeten zijn verleend. Dat betekent dat deze locaties tijdig opgenomen moeten zijn in het omgevingsbeleid.