Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Aanpak RES

Hoe werken we aan de RES?

In de RES zoeken we naar locaties voor zonnepanelen en windmolens. We kiezen ook de verdeling van duurzame warmte in de regio. Dit raakt de bevoegdheden van de 8 regiogemeenten (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel), Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland. Daarom zullen zij beslissen over de RES. Daarna kunnen de gemaakte keuzes worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. 

 

We doen het samen

Ook overheden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES. Daarom zetten we breed in op communicatie, participatie en samenwerking in onze regio. Dat doen we allereerst met de Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, Greenport Gelderland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en VNO-NCW Rivierenland. Samen met de gemeenten, de provincie en het waterschap vormen die de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland. 

 

Samenwerkingsagenda

Centraal in onze aanpak staat de Samenwerkingsagenda. Hierin spreken we af welke concrete acties worden uitgevoerd, welke aanpak daarbij past en wie dat gaan oppakken. Het is een agenda die meegroeit met de ontwikkeling van de RES.

We zien de energietransitie als een brede en integrale opgave. Dat staat ook centraal in de Samenwerkingsagenda. Duurzame elektriciteit en warmte kunnen niet los worden gezien van andere thema’s. Wat betekent de energietransitie bijvoorbeeld voor de vraag naar technisch personeel? Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengsten van windparken ten goede komen aan het gebied? Hoe werken we slim samen met partners maar ook met inwoners om de doelen te halen? Kortom: wat doen we om onze ambities en de opgave te realiseren?

 

Meedoen

Ook experts, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals belangenverenigingen, agrarische partijen, landschapspartijen en -beheerders, onderwijs, kunnen meedoen. Zo maken we de keuzes samen, vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Wilt u meepraten? Kijk op meedoen.

Deel deze pagina: