Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Wie doet mee

De RES raakt de bevoegdheden van de 8 regiogemeenten (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel), Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland. Daarom zullen zij beslissen over de RES. Daarna kunnen de gemaakte keuzes worden vastgelegd in ruimtelijk beleid.

We doen het samen

Ook overheden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES. Daarom zetten we breed in op communicatie, participatie en samenwerking in onze regio. Dat doen we allereerst met de samenwerkende woningcorporaties, Liander, Greenport Gelderland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en VNO-NCW Rivierenland. Samen met de gemeenten, de provincie en het waterschap vormen die de Stuurgroep RES Rivierenland.

Ook experts, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals belangenverenigingen, agrarische partijen, landschapspartijen en -beheerders, onderwijs, kunnen meedoen. Zo maken we de keuzes samen, vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Integrale plannen

Centraal in onze aanpak staat de ‘Samenwerkingsagenda’. Hierin spreken we af welke concrete acties worden uitgevoerd, welke aanpak daarbij past en wie dat gaan oppakken. Het is een ‘rollende agenda’ die meegroeit met de ontwikkeling van de RES.

We zien de energietransitie als een brede en integrale opgave. Dat staat ook centraal in de Samenwerkingsagenda. Duurzame elektriciteit en warmte kunnen niet los worden gezien van andere thema’s. Wat betekent de energietransitie bijvoorbeeld voor de vraag naar technisch personeel? Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengsten van windparken ten goede komen aan het gebied? Hoe werken we slim samen met partners maar ook met inwoners om de doelen te halen? Kortom: wat doen we om onze ambities en de opgave te realiseren?

Hoe nemen we iedereen mee?

We organiseren in elke regiogemeente bijeenkomsten (ruimteateliers) met stakeholders, waaronder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, over de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnepanelen. De gemeenteraden informeren we via regionale en lokale raadsbijeenkomsten.

Ook op Gelders niveau stemmen de zes Gelderse regio’s, provincie Gelderland en Liander de RES-en af in het kader van het Gelders Energieakkoord. Regelmatig zijn er landelijke bijeenkomsten over de RES om ervaringen uit te wisselen.

Deel deze pagina: