Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Wanneer maken we de RES?

2018: voorbereiden

Begin 2018 zijn we begonnen met het voorbereiden van de RES. Op hoofdlijnen hebben we in beeld gebracht wat ons huidige energieverbruik is, hoeveel energie we kunnen besparen en wat we dan nog duurzaam moeten opwekken.

In energieateliers hebben allerlei partijen hun ervaringen en kennis uitgewisseld over glastuinbouw, bestaande woningbouw, bedrijven(terreinen) en duurzame energie: wat kunnen we gezamenlijk oppakken en hoe kunnen we bestaande initiatieven versterken? De gemeenteraden en RES-partners werden in een raadsbijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken.

In 2018 kreeg ook de samenwerking tussen de RES-partners vorm in een Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland.

 

2019: breder betrekken

In 2019 hebben we in de acht regiogemeenten ruimteateliers georganiseerd voor stakeholders en andere betrokkenen. In deze bijeenkomsten is informatie verzameld over de mogelijkheden en zorgen rondom opwekking van duurzame energie met windmolens en zonnevelden. Landschapsarchitecten van bureau Feddes/Olthof zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning van de ruimteateliers.

Begin 2019 werden de landelijke vereisten voor de RES steeds duidelijker. Deze zijn door de Stuurgroep RES verwerkt in een conceptnotitie Uitgangspunten Regionale Energiestrategie Rivierenland. Hierin is ook de regionale aanpak en samenwerking beschreven. Eind 2019 en begin 2020 zijn is deze notitie door de betrokken overheden vastgesteld.

 

2020: naar een Concept RES

Op 1 juni 2020 is onze Concept RES bij Nationaal Programma RES ingediend. Daaraan voorafgaand is de Concept RES in voorjaar 2020 voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden en de andere RES-partners.

In de eerste helft van 2020 zouden verschillende raadsbijeenkomsten georganiseerd worden. Vanwege het coronavirus is e.e.a. veranderd. De geplande ruimteateliers in elke gemeente vonden online plaats. De gemeenten nodigden hiervoor de deelnemers uit die in 2019 aan de ruimteateliers hadden meegedaan én nieuwe geïnteresseerden.
In deze online bijeenkomsten is verteld wat er met de inbreng van de ateliers in 2019 is gedaan (bekijk de terugblik). In de volgende online of fysieke bijeenkomsten gaan we kijken op welke plaatsen in de regio goede kansen zijn voor het opwekken van duurzame energie en wat de belangrijkste randvoorwaarden en beperkingen zijn.

 

Tijdlijn RES – nationale planning (versie april 2020)

Tijdlijn RES nationale planning - versie april 2020

2021: naar een RES 1.0

Met de resultaten uit de ruimteateliers maken we concrete afspraken over de toekomstige ontwikkeling van duurzame energie. De Stuurgroep RES wil deze uitwerking in nauwe samenwerking doen met overheden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarom organiseren we in winter 2020/2021 (online) bijeenkomsten en andere vormen van participatie (zoals enquêtes) voor inwoners (ook jongeren), maatschappelijke organisaties, politici (zie: regionale raadsbijeenkomst op 5 oktober 2020) en ondernemers.
De inbreng en resultaten van deze bijeenkomsten zijn de basis voor de RES 1.0. Na besluitvorming door de raden, waterschap en provincie moet de RES 1.0 in juli 2021 ingediend worden.

Na 2021 en verder

Vervolgens dient elke regio iedere twee jaar een nieuwe versie in: RES 2.0, RES 3.0 enzovoorts. Dat doen we om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Tijdlijn RES FruitDelta Rivierenland
(versie februari 2021)

In deze tijdlijn staat de planning voor de RES. Fase 1 t/m 3 zijn afgerond. Fase 4 loopt van oktober 2020 t/m juni 2021. In fase 4 werken we aan de RES 1.0 die in juli 2021 ingediend moet worden. Daarna komt fase 5, waarin de RES elke twee jaar wordt herijkt.

Deel deze pagina: