Terugblik online lokale RES-bijeenkomsten

Vorig jaar waren er in alle acht regiogemeenten bijeenkomsten voor stakeholders over de RES. Daar deden ruim 300 mensen aan mee. Dit voorjaar stonden nieuwe bijeenkomsten gepland. Daarin zouden we de deelnemers vertellen wat er met hun inbreng voor de Concept RES was gedaan. Vanwege de coronamaatregelen konden die avonden niet doorgaan. De Stuurgroep RES besloot om de bijeenkomsten niet uit te stellen, maar online te houden.

 

Aandachtspunten voor RES 1.0

De eerste online bijeenkomst was op 21 april in Maasdriel, de laatste was op 27 mei in West Betuwe. Er waren veel bekende gezichten, maar ook een flink aantal nieuwe. In totaal praatten opnieuw zo’n 300 deelnemers mee over de Concept RES en over de aandachtspunten voor het vervolg. Een centrale vraag in de bijeenkomsten was: wat vindt u belangrijk om uit te werken in RES 1.0? Een greep uit de reacties die vaker genoemd werden:

  • Waardering dat er in de denkrichtingen en ontwerpprincipes zo duidelijk oog is voor natuur en landschap. Blijf hierop letten bij de uitwerking!
  • Zet nog actiever in op het benutten van grote daken voor zonne-energie.
  • Publieksparticipatie heeft meer aandacht nodig. Betrek bewoners in een vroeg stadium als in RES 1.0 concretere locaties in beeld komen.
  • Innovatie moet hoog op de agenda. Bijvoorbeeld: benutten waterkracht, opslag van elektriciteit.
  • Deze aanbevelingen worden niet alleen aan de RES, maar ook aan de individuele gemeenten meegegeven die het beleid voor zonne- en windenergie de komende tijd uitwerken. De gemeente geeft immers de kaders waar initiatiefnemers aan moeten voldoen.

De aanbevelingen uit deze online bijeenkomsten nemen we mee in de RES 1.0, die in juli 2021 af moet zijn.

 

Online de nieuwe manier van participeren?

Is online nu de nieuwe manier van participeren? Sommige deelnemers vonden van wel omdat er weinig CO2-belasting is als er niemand de deur uit hoeft. De algemene lijn was toch dat fysieke bijeenkomsten sterk de voorkeur hebben voor meer inhoudelijke diepgang en persoonlijk contact. Bij de afsluiting van de online bijeenkomsten zei dan ook iedere wethouder: “Na de zomer hoop ik u weer in levende lijve te ontmoeten om de mogelijkheden voor duurzame energie concreter uit te werken.”

Wij gaan de komende maanden met de RES 1.0 aan de slag. Participatie van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en politici is daarbij zeer belangrijk. Hoe we dat precies gaan doen, zal de komende tijd duidelijk worden. We houden u hiervan op de hoogte via deze nieuwsbrief en onze website.

 

Online bijeenkomst bekijken?

Hieronder staat een screenshot van de presentatie van Feddes / Olthof Landschapsarchitecten tijdens een van de online bijeenkomsten. U vindt de opnames van de online bijeenkomsten over de RES in de bibliotheek >

Presentatie tijdens online bijeenkomst

Deel dit bericht: