Regio en gemeenten versterken elkaar in energietransitie

De gemeenteraad van Neder-Betuwe stelde op 11 februari een klimaatnota voor de periode 2021-2025 vast. Hierin is het doel opgenomen om 40% hernieuwbare energie op te wekken in 2025. Daarvoor is het nodig nieuwe zoekgebieden voor windenenergie aan te wijzen, eventueel in combinatie met zonne-energie. De nota bevat ook de bijdrage van de gemeente Neder-Betuwe voor het RES-bod 1.0 van Rivierenland. Het RES-bod draagt bij aan het Gelders Energie Akkoord en aan het Nationaal Klimaatakkoord. Zo werken we stapsgewijs samen aan een duurzaam Nederland.

Lokaal beleid voor zon en wind
Twee jaar geleden had nog maar een enkele gemeente in Rivierenland beleid voor de energietransitie. Inmiddels hebben (of werken) alle acht gemeenten aan lokaal beleid voor het opwekken van duurzame energie via wind en zon, én voor de vervanging van aardgas door duurzame vormen van warmte. Zo versterken lokaal en regio elkaar en werken we samen aan een duurzame toekomst.

De komende tijd vergaderen de gemeenteraden eerst over de lokale wind- en zonvisie, daarna over het gezamenlijke RES-bod 1.0. De vergaderdata staan in de webkalender van uw lokale gemeenteraad. Na besluitvorming door de raden, waterschap en provincie leveren we de RES 1.0 op 1 juli in.

Lees verder
Neder-Betuwe bijna halverwege CO2-neutraal
Tijdlijn RES Rivierenland

Zonnepanelen in een veld
Foto: NPRES

Deel dit bericht: