Provincie informeert Raden Buren en Neder-Betuwe over Windpark Echteld-Lienden

In het gebied langs de A15 nabij Echteld en Lienden onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid voor het ontwikkelen een windpark Echteld Lienden. De voorbereidingen hiervoor lopen al enkele jaren en zijn nu op het punt beland dat ruimtelijke procedures doorlopen worden en vergunningen worden aangevraagd (fase 4). Omdat de provincie bevoegd gezag is kwam gedeputeerde Ans Mol naar de regio om de gemeenteraden van Neder-Betuwe en Buren te informeren over het doorlopen proces, de plannen en besluitvorming. In Neder-Betuwe gebeurde dit op 23 mei. In Buren op 18 juni.

 

Waarom Windpark Echteld-Lienden?

De samenwerkingspartners van RES FruitDelta Rivierenland hebben in 2021 een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld met daarin afspraken en zoekgebieden over wind- en zonneparken. Deze is vastgesteld door de 8 gemeenten, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland. Afgesproken is dat er in het gebied Echteld-Lienden 140 Gigawattuur (GWh) aan windenergie opgewekt moet worden door 7 tot 11 windmolens. Mede omdat de bestaande windmolens bij Echteld het einde van hun levensduur naderden heeft Initiatiefnemer Vattenfall een project opgestart voor realisatie van deze doelstelling.

Ruimtelijke procedure

De provincie is het bevoegd gezag, neemt de besluiten over dit project. In mei 2023 is het voornemen van Windpark Echteld-Lienden (Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het participatieplan) ter inzage gelegd, waarna de ruimtelijke procedure en het participatieproces met inwoners en belanghebbenden werd gestart.

Participatie met inwoners

Inwoners participeren via een Omgevingsadviesraad en een Ontwerpplatform. De speelruimte voor beïnvloeding van het proces was beperkt, omdat de provincie van mening is dat in de RES al harde afspraken zijn gemaakt hoeveel windenergie minimaal opgewekt moet worden in dit gebied. Ook andere beperkingen in het gebied, waaronder de Betuwelijn, de snelweg en de minimale afstand tot woningen leiden tot minder mogelijkheid voor beïnvloeding.

Financiële participatie: omwonendenvoordeel

Het gesprek over hoe inwoners financieel kunnen participeren is nog gaande. Denkrichting van energiecoöperatie Echteld-Lienden en Vattenfall op dit moment is om een ‘omwonendenvoordeel’ te realiseren. Het omwonendenvoordeel zal dan gaan gelden voor iedereen binnen 2,5 km van het windpark (inwoners moeten dan wel lid zijn van de energiecoöperatie) en helpt bij het bestrijden van energiearmoede. Er is geen risicodragende investering van de energiecoöperatie nodig. Daarnaast is het idee dat Vattenfall nog ongeveer € 70.000 per jaar afdraagt vanuit de gedragscode. De afspraken worden afgestemd met de Omgevingsadviesraad (OAR) en vastgelegd in de omgevingsovereenkomst.

Voorkeursalternatief voor 7 windmolens

Uiteindelijk leidde het proces tot een Voorkeursalternatief (VKA) voor 7 windmolens met een maximale hoogte van 270 m. Vier windmolens aan de kant van de gemeente Neder-Betuwe en drie windmolens op het gebied van de gemeente Buren. Gedeputeerde Staten van de provincie stemde op 23 januari 2024 met dit VKA in.

Besluitvorming

De vergunning voor het Windpark Echteld-Lienden is inmiddels door Vattenfall aangevraagd. Zowel de gemeente Buren als de gemeente Neder-Betuwe hebben vragen gesteld en/of hun zorgen geuit. De provincie laat beleid en wensen van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe wel meewegen, maar maakt eigen afwegingen en beslissingen. Het is op dit moment nog onbekend op welke datum Gedeputeerde Staten een besluit neemt over het ontwerpbesluit en de vergunningaanvraag. Na het besluit worden de stukken ter inzage gelegd en is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De vergaderingen van de presentatie van de provincie is terug te kijken via de linkjes bovenaan dit artikel.

Deel dit bericht: