Op weg naar Concept RES en RES 1.0

Op 27 januari 2020 vond de vierde regionale raadsbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) plaats. Zo’n 100 raads-, college-, staten-, stuurgroep- en AB-leden meldden zich aan voor deze avond. Het was onderdeel van het proces dat doorlopen zal worden voor de concept-RES en de RES 1.0. Samen zijn wij op weg naar een halvering van de CO2-uitstoot in 2030.

De RES-opgave

In Nederland zijn de klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken, uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Deze richt zich op een CO2-reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. Sinds begin 2018 zijn wij in de regio Rivierenland samen begonnen met de voorbereiding van een Regionale Energiestrategie (RES).

Tot nu toe

Bij de voorbereiding van de RES zijn de acht regiogemeenten, provincie, Waterschap Rivierenland, VNO-NCW, Liander, Greenport Gelderland, Gebiedscoöperaties en Samenwerkende Woningcorporaties betrokken. In 2019 zijn er in de acht regiogemeenten ruimteateliers georganiseerd voor stakeholders en andere betrokkenen. In deze bijeenkomsten is informatie verzameld over de mogelijkheden en zorgen rondom opwekking van duurzame energie met windmolens en zonnevelden. Eind 2019 hebben de acht gemeenteraden en het AB Waterschap Rivierenland de Notitie Uitgangspunten RES vastgelegd. Provinciale Staten nemen eind januari 2020 een besluit.

Regionale raadsbijeenkomst 27 januari 2020

De regionale raadsbijeenkomst over de RES mocht rekenen op een hoge opkomst. We zetten een volgende stap om samen te komen tot een energiestrategie voor onze regio. Deze bijeenkomst is een vervolg op die van 25 september 2019

Tafelgesprek in talkshowsetting

In een talkshowsetting sprak avondvoorzitter Marcel Collignon met Joost Reus (voorzitter stuurgroep RES), Kristel Lammers (directeur NPRES), Frank Groen (wethouder Tiel), Govert van Bezooijen (wethouder West Betuwe) o.a. over wat RES betekent voor de gemeenten. Hierbij was ruimte voor de raadsleden tot het stellen van vragen.

Denkrichtingen

Femke Visser (bureau Feddes/Olthof) presenteerde de mogelijke (drie) denkrichtingen in de RES. Waar kan energie worden opgewekt en hoe? Er moet nog veel onderzocht worden. Aanbevelingen: 1. Zoek naar combinaties met zon, 2. Cluster zoveel als mogelijk, 3. Integrale gebiedsontwikkeling: investeer in landschap én omgeving.

Wat levert het op en hoe zit warmte in de RES?

Gerlach Velthoven (Energie Samen Rivierenland, foto) ging in op de vraag: wat levert het op voor het gebied? Tijdens de vorige raadsbijeenkomst vroegen de raadsleden op een antwoord op deze vraag. Velthoven: “Wij praten alleen in miljoenen!” Joost van der Veldt (RHDHV) besprak hoe warmte in de RES zit. Onder andere uit welke bronnen kan het komen.

Dialooggroepen

Vervolgens gingen de raadsleden gemengd uit elkaar in negen groepen om te spreken over: de denkrichtingen vanuit regionaal perspectief, hoe zij een goed ambassadeur kunnen zijn voor de RES en wat zij daarbij nodig hebben (van elkaar, andere partijen). En ook op welke manier zij inwoners erbij zouden willen betrekken.

Reflectie op conclusies dialooggroepen

Tenslotte reflecteerden de tafelgasten plenair op de conclusies van de groepen. “Hoe krijgen we het verhaal bij de inwoners?” is een veelgehoorde vraag. Evenals: “Wat betekent dit voor mij?” Het overstijgen van het eigenbelang is nodig. Dat is een uitdaging. In sommige groepen werd de behoefte uitgesproken om concreet te worden. Welke stappen gaan we zetten? Daarvoor zijn de eerste paaltjes geslagen. Ook lokale kansen moeten worden bekeken. De raden willen erbij betrokken worden. Daartoe zullen o.a. alle raden bezocht worden en andere vormen worden onderzocht. Joost Reus: “Dit is het begin van het gesprek. We komen vaker samen. We zoeken naar onze sparringpartners. Wij willen de gemeenteraadsleden helpen.” Om dat te doen, zijn er in februari en maart lokale raadsbijeenkomsten om de concept-RES toe te lichten. Ook worden deelnemers aan de eerdere ruimteateliers en nieuwe geïnteresseerden op de hoogte gebracht.

Bekijk meer foto’s van de regionale raadsbijeenkomst:

Naar een concept-RES

Op 1 juni 2020 moet de concept-RES bij Nationaal Programma RES (NPRES) ingediend worden. Daaraan voorafgaand wordt de concept-RES in april/mei 2020 voor besluitvorming voorgelegd aan de acht gemeenteraden, AB Waterschap Rivierenland, Provinciale Staten en overige partners. Ook zijn er in februari en maart lokale raadsbijeenkomsten om de concept RES toe te lichten. Ook worden deelnemers aan de eerdere ruimteateliers en nieuwe geïnteresseerden op de hoogte gebracht. Voor de regio Rivierenland is het voornemen om alleen de gerealiseerde projecten én de projecten die in voorbereiding zijn als vertrekpunt te nemen voor de concept-RES die op 1 juni 2020 ingediend moet worden.

Naar een RES 1.0

De resultaten uit de ruimteateliers worden vooral benut voor de RES 1.0. Uit deze ruimteateliers komt naar voren op welke plaatsen in de regio goede kansen zijn voor het opwekken van duurzame energie. Ook is er inzicht verkregen in de belangrijkste randvoorwaarden en beperkingen. Voordat er concrete afspraken over de toekomstige ontwikkeling van duurzame energie kunnen worden gemaakt, moeten deze kansen én deze randvoorwaarden nog worden uitgewerkt. De Stuurgroep RES heeft uitgesproken dat deze uitwerking in nauwe samenwerking moet gebeuren met inwoners, raden en andere regionale organisaties. Dat zal plaatsvinden in de periode juni 2020 tot maart 2021, dus na het indienen van de concept RES. De resultaten van deze uitwerking zijn de basis voor de RES 1.0 die na besluitvorming in maart 2021 wordt ingediend.

De planning (tijdlijn) is hier te zien.

Deel dit bericht: