Hoe zit het met waterkracht, waterstof en kernenergie?

2.350 inwoners gaven in januari en februari 2021 hun mening over de opwek van duurzame energie in Rivierenland via Swipocratie. Aan het einde van de enquête werd inwoners de gelegenheid geboden om aanvullende opmerkingen of vragen mee te geven. Ruim 500 mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Loswal bij Ochten
Loswal bij Ochten waar wordt onderzocht of er een waterkrachtcentrale kan komen.

Thema’s in de ontvangen opmerkingen zijn:

  • Windmolens en zonnepanelen in het algemeen
  • Specifieke locaties voor windmolens en/of zonnepanelen
  • Andere methoden zoals; waterstof, waterkracht en kernenergie
  • Het gebruik van opgewekte energie
  • Energie besparen en isoleren
  • Warmte
  • Financiële participatie
  • Behoud van natuur en biodiversiteit

Ook waren er zowel positieve als negatieve opmerkingen over de enquête. In de komende nieuwsbrieven besteden we aandacht aan deze thema’s. Dit keer gaan we in op andere methoden zoals waterstof, waterkracht en kernenergie. Mensen noemden deze methoden als suggestie of vroegen waarom deze methoden niet genoemd werden in de enquête.

Waarom is er in de enquête geen aandacht voor andere methoden zoals, waterkracht, waterstof en kernenergie?

We schakelen over naar duurzame energie. Daarover zijn regionaal, provinciaal (Gelders Energieakkoord), landelijk (Klimaatakkoord) en in het Klimaatakkoord van Parijs (ondertekend door 194 landen!) afspraken gemaakt.
In de afspraken is deze grote omslag opgedeeld in twee grote stappen. Een ambitie tot CO2-besparing voor 2030 en een voor 2050. Om de doelstellingen voor 2030 te halen moet er nu gewerkt worden met de technieken die nu voorhanden zijn. Dat zijn windmolens en zonnepanelen. Daarom hebben alle 30 RES-regio’s in Nederland de opdracht gekregen om te kijken hoeveel stroom de regio kan opwekken via wind en zon en welke plekken geschikt zijn voor de opwek via zon en wind. En dat is weer de reden dat deze twee technieken centraal stonden in de enquête die in januari en februari online stond.

Naast de plannen voor wind en zon die nu gemaakt worden, wordt er doorgewerkt aan innovatie van bestaande en nieuwe technieken. Het is dus mogelijk dat in de toekomst ook besloten wordt tot inzet van andere methoden om de energiedoelstelling te behalen richting de doelstelling van 2050. Deze nieuwe methoden komen dan naast of ter vervanging van de windmolens en zonnepanelen. Dat is op dit moment niet aan te geven.

Waterkracht

Het is logisch dat we in ons waterrijke Rivierenland nadenken over het gebruiken van waterkracht voor de opwek van schone energie. Daar wordt op dit moment ook onderzoek naar gedaan. De eerst voorzichtige conclusie is dat dit mogelijk is, maar slechts een beperkt deel van de totale opwek van stroom zal opvangen. Ook is het de vraag in hoeverre het rendabel is of kan worden. De kosten voor de productie van energie uit waterkracht is 2 tot 4x duurder dan wind en de impact van waterkracht op de ecologie van de rivier is niet altijd duidelijk.

Waterstof

Groen waterstofgas en biogas zijn een mogelijk alternatief, maar de productie is vooralsnog duur, het aanbod is beperkt en waterstof is vooral een vorm van energieopslag. Verder ligt het op dit moment meer voor de hand om deze duurzame gassen in te zetten op andere gebieden dan het verwarmen van de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de industriële processen die een hoge temperatuur vragen en zwaar vrachtverkeer. Afhankelijk van de productiewijze van waterstof, kan het veel elektriciteit vragen. Wil je dit groen doen dan zijn er nog meer windmolens en zonnepanelen in het landschap nodig. We volgen de ontwikkelingen rondom groen waterstof en biogas en nemen deze mee richting RES 2.0 en verder.

Kernenergie

Kernenergie is mogelijk een oplossing voor de lange termijn (vanaf 2030) en niet voor de korte termijn (tot 2030). Nog los van de investeringen, duurt vanwege veiligheid de vergunningverlening en de bouw van een centrale daarvoor te lang. Het is aan de rijksoverheid om hierover beslissingen te nemen. De RES 1.0 gaat daarom in op oplossingen die op dit moment wél binnen onze invloedssfeer en  de mogelijkheden van de regio liggen.

Deel dit bericht: