We zoeken gezamenlijk naar oplossingen die passen bij onze RES regio.

Dat doen we door te experimenteren, samen te leren en ervaringen te delen.

Lokaal eigendom en financiële participatie in Rivierenland

Lokaal eigendom gaat over meedoen en zeggenschap voor de lokale omgeving, de verdeling tussen de lusten en de lasten en de verdeling van de revenuen van de zonneparken en windmolens. Lokaal eigendom is daarmee een aanpak die bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie voor de realisatie van zonneparken en windmolens.

In het Nederlands Klimaatakkoord (2019) is afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom. De meeste RES-regio’s hebben dit streven overgenomen in hun Regionale Energiestrategieën. Zo ook wij binnen RES FruitDelta Rivierenland met ons RES 1.0 bod dat we medio 2021 hebben vastgesteld.

In 2023 is er door ons RES-team een voortgangsrapportage opgesteld. Daarbij werd geconstateerd dat lokaal eigendom een succesfactor is bij het realiseren van duurzame energieprojecten, maar ook dat er op regionaal niveau weinig zicht is op de invulling van de 50% lokaal eigendom bij projecten. Afgesproken werd daarom om hier extra aandacht aan te besteden. Het resultaat van die inventarisatie is een ‘kennisdocument lokaal eigendom en financiële participatie in Rivierenland’ (2024), met twee bijlagen. Ook is er een kort filmpje gemaakt om de versterkende werking van lokaal eigendom op de gemeenschap in beeld te brengen.

Kennisdocument Lokaal eigendom en financiële participatie in Rivierenland

Bijlage 1: Wat staat er in het beleid van de gemeenten en provincie

Bijlage 2: Wat is er in de praktijk gerealiseerd aan lokaal eigendom in Rivierenland

Film: de versterkende werking van lokaal eigendom op de gemeenschap (4 minuten)

Deel deze pagina: