Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Wie maken de RES?

We doen het samen

Overheden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES. Daarom zetten we breed in op communicatie, participatie en samenwerking in onze regio. Dat doen we allereerst met de Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, Greenport Gelderland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, VNO-NCW Rivierenland. Samen met de acht regiogemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel, provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland vormen die de Stuurgroep RES Rivierenland.

Ook experts, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals belangenverenigingen, agrarische partijen, landschapspartijen en -beheerders, onderwijs, kunnen meedoen. Zo maken we de keuzes samen, vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Hoe nemen we iedereen mee?

We organiseren in elke regiogemeente bijeenkomsten (zoals ruimteateliers) met stakeholders, waaronder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze bijeenkomsten gaan over de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnepanelen. De gemeenteraden informeren we via regionale en lokale raadsbijeenkomsten. Ook zijn er activiteiten voor jongeren en nemen we inwoners mee via een enquête. 

Ook op Gelders niveau stemmen de zes Gelderse regio’s, provincie Gelderland en Liander de RES-en af in het kader van het Gelders Energieakkoord. Regelmatig zijn er landelijke bijeenkomsten over de RES om ervaringen uit te wisselen.

Wat gebeurt er nu al?

De energietransitie is al volop aan de gang. In onze regio werken lokale en regionale partijen samen aan de energietransitie. Zodat we straks voldoende duurzame energie en warmte tot onze beschikking hebben om in 2050 energieneutraal te zijn. Denk aan de collectieve initiatieven van inwoners in onze regio.

Hier is een overzicht van duurzame burgerinitiatieven binnen het collectief netwerk van de Gebiedscoöperatie Rivierenland:

Lokaal

 Regionaal
 
Ook is de Gebiedscoöperatie Rivierenland verbonden met
 
Andere initiatieven

Naast de initiatieven die zijn aangesloten bij de Gebiedscoöperatie Rivierenland, zijn er meer initiatieven in de regio die ook de RES ondersteunen, zoals:
 
Filmpje
Wat gebeurt er al in onze regio om de energiedoelstellingen te halen en wat is de meerwaarde van de regionale samenwerking in de RES (februari 2018)
 

Deel deze pagina: