Energiek samenwerken aan een duurzaam Rivierenland

We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Warmte

Aanleg warmtenet in Ede

De RES gaat over het duurzaam opwekken van elektriciteit met zon en wind. De RES gaat óók over duurzame warmte. Elke regio stelt als onderdeel van de RES een Regionale Structuur Warmte (RSW) op die beschrijft hoe de beschikbare warmtebronnen en de potentiële warmtevraag in de regio op een logische, efficiënte en betaalbare wijze te koppelen zijn én wat dat betekent voor de warmte-infrastructuur. Het gaat vooral over de grotere warmtebronnen die geschikt zijn voor meer dan 1.500 woningen.

De vraag aan elke regio op het gebied van warmte is in beeld te brengen welke grote warmtebronnen er in de regio aanwezig zijn en hoe die gekoppeld kunnen worden aan de warmtevraag van woningen en bedrijven. Grote warmtebronnen zijn bijvoorbeeld warmte uit de bodem, warmte uit afval- en oppervlaktewater en restwarmte van industrie. Inzicht in de beschikbaarheid van warmtebronnen voor ruimteverwarming maakt het mogelijk om de extra regionale elektriciteitsbehoefte voor ruimteverwarming in te schatten.

Regionale Structuur Warmte

Elke regio stelt als onderdeel van de RES een Regionale Structuur Warmte (RSW) op. De RSW beschrijft hoe de beschikbare warmtebronnen en de potentiële warmtevraag in de regio op een logische, efficiënte en betaalbare wijze te koppelen zijn en wat dat betekent voor de warmte-infrastructuur. Het gaat vooral over de grotere warmtebronnen die geschikt zijn voor meer dan 1.500 woningen. De RSW geeft inzicht in welke nieuwe duurzame,
betaalbare en toekomstbestendige grotere warmtebronnen er zijn. Het gaat om warmtebronnen die relevant zijn voor meerdere gemeenten: de bovengemeentelijke warmtebronnen. Gemeenten kunnen die meenemen in hun visie op warmte. De RES maakt geen keuze welk type warmteinfrastructuur wáár wordt toegepast, dat is de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Transitievisie Warmte

Gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld hebben. In de TVW geeft elke gemeente op buurtniveau inzicht in de best passende warmte-infrastructuur (collectief of individueel). De TVW geeft ook aan in welke volgorde buurten aardgasvrij kunnen worden gemaakt.

De transitievisie bevat een stappenplan voor de periode tot minimaal 2030. Gemeenten werken de visies vervolgens uit in uitvoeringsplannen op wijk- en buurtniveau. Die geven invulling aan de concrete afspraken die de gemeente maakt met betrokken bewoners, woningcorporaties en overige stakeholders.

Contact
Heeft u vragen of ideeën voor samenwerking? Neem dan contact op met:
Leon Piepers, kwartiermaker warmte
E-mail: lpiepers@regiorivierenland.nl
Telefoon: 06 – 15 44 77 0220

Deel deze pagina: