Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor RES

Hoe kan milieueffectrapportage bijdragen aan de RES? De Regio FruitDelta Rivierenland onderzoekt dat in een pilot. Dat doet zij samen met het Nationaal Programma RES, de Commissie voor de milieueffectrapportage en vier andere RES-regio’s. Onze Concept RES vertelt een duidelijk ‘landschappelijk verhaal’ over de kansrijke gebieden voor windturbines en zonneparken, schrijft de Commissie in haar advies aan de regio. Joost Reus en Annemieke Spit vertellen meer over de pilot in het filmpje (vanaf 8:40).

 

Video over RES en M.E.R. : Joost Reus en Annemieke Spit komen aan het woord vanaf 8:40.

Duidelijk landschappelijk verhaal

De Commissie keek op ons verzoek naar de milieu-informatie in de Concept RES. De Commissie vindt dat er een kwalitatief goed en uitgebreid landschappelijk vertrekpunt ligt om te komen tot kansrijke gebieden voor windturbines en zonneparken in Rivierenland. Mede gebaseerd op de uitkomsten van 15 landschappelijke werkateliers met inwoners van de regio. Zo wordt met een zorgvuldige landschappelijke inpassing en met wind- en zonneladders het waardevolle rivierenlandschap zo veel mogelijk ontzien. Hiermee ligt er een goede basis voor de stap naar de RES 1.0. En voor de milieueffectrapporten die via gemeentelijke besluitvorming voor projectlocaties zullen volgen.

Aanbevelingen

De Commissie adviseert om bij de concretisering van de kansrijke gebieden onder meer de stapeling van alle effecten op natuur, leefomgeving en landschap in beeld te brengen. Hiervoor doet zij specifieke aanbevelingen:

  • De Commissie adviseert om in de gesprekken met belanghebbenden over kansrijke gebieden helder aan te geven dat milieubelemmeringen van kansrijke gebieden voor wind en zon nog moeten worden onderzocht.
  • Door een heldere afbakening van kansrijke gebieden op basis van milieu-informatie en een daaruit volgende (beoordeling van) alternatieve oplossingsrichtingen zal de afweging robuuster zijn en het bod realistischer.
  • De Commissie adviseert de kansen- en belemmeringenkaart én de verkenning naar een minimum- en een maximumcapaciteit per kansrijke gebied zo snel mogelijk te combineren, om voldoende grip te krijgen op de kansrijke gebieden, hun milieubeperkingen en -potentie.
  • De Commissie vindt het landschappelijke trechteringsproces een goede eerste stap voor de invulling van het onderdeel’ alternatieven’ bij de RES.
  • De Commissie adviseert voor de afgebakende kansrijke gebieden op hoofdlijnen de gevolgen voor Natura-2000 gebieden in kaart te brengen en geeft in overweging voor de combinatie van gebieden die in de RES 1.0 worden/zijn aangewezen ook al een voortoets op hoofdlijnen uit te voeren, zodat met inzichten hieruit tijdig rekening gehouden kan worden.
  • De Commissie adviseert om voor de RES 1.0 ecologische hotspotkaarten op te stellen. Vergelijk hiermee de effecten op beschermde soorten van afgebakende gebieden.

Aantal adviezen al uitgevoerd

Annemieke Spit, procesmanager RES FruitDelta Rivierenland, is blij met het advies. “Het advies van de commissie MER is voor ons een extra kwaliteitstoets tijdens het lopende proces naar RES 1.0. Een aantal adviezen is inmiddels al uitgevoerd. Dit betekent dat de stappen die we de afgelopen maanden hebben gezet mooi aansluiten bij het advies van de commissie. De overige adviezen nemen we mee in het verdere proces richting RES 1.0 en daarna.”

Kennisbijeenkomst

Op 14 december was er een gezamenlijke kennisbijeenkomst over dit onderwerp. Daar zijn de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilot gedeeld met de andere RES-regio’s. Bekijk ook het filmpje (‘Onze’ RES-mensen Joost Reus en Annemieke Spit komen aan het woord vanaf 8:40).

Meer weten?

Kijk op de website van NPRES >

 

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Ze schrijft geen milieueffectrapporten en doet geen milieuonderzoek. Dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de samenwerkende overheden in de RES-regio FruitDelta Rivierenland – besluit over het project. In dit geval heeft de regio (nog) geen milieueffectrapport opgesteld, maar ervoor gekozen eerst de al beschikbare milieu-informatie aan de Commissie voor te leggen. Zie ook commissiemer.nl >

Deel dit bericht: