Start voorbereiding provinciaal inpassingsplan Energiepark Echteld-Lienden

 

De provincie start met het voorbereiden van een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor een energiepark Echteld-Lienden. De bedoeling is dat langs de A15 nieuwe windmolens komen in de gemeente Buren en dat de 4 bestaande windmolens in de gemeente Neder-Betuwe worden vervangen. In het provinciale inpassingsplan worden regels en richtlijnen vastgelegd over geluid, slagschuw en landschappelijke inpassing.

Energiepark nodig voor opwekken duurzame energie

De beoogde locatie voor Energiepark-Echteld Lienden is een locatie die in de regionale energiestrategie van de FruitDelta Rivierenland (RES) is opgenomen en vastgesteld door gemeenteraden en Provinciale Staten. Het nieuwe energiepark zal een bijdrage van ongeveer 0,140 TWh per jaar gaan leveren. Dit is ongeveer een 20% van de regionale doelstelling voor wind. De regionale ambities is om 0,650 TWh per jaar aan windenergie opwekken. Door te kiezen voor een combinatie van zon en wind ontstaat een evenwichtig, efficiënt en effectief energienetwerk. Ook bespaart dit aanzienlijk in de maatschappelijke kosten.

Provincie bevoegd gezag voor windparken

De provincie is het bevoegd gezag voor windparken van meer dan 5 Megawatt (dat is vanaf ongeveer 2 windmolens) op grond van de Elektriciteitswet. In de regel draagt de provincie dit bevoegd gezag over aan de gemeenten. Deze voeren dan de ruimtelijke procedure uit. De gemeente Buren heeft aangegeven niet aan een windpark mee te willen werken. De gemeente Neder-Betuwe wil dit wel. Daarom doet de provincie de procedure nu. Het is binnen de PIP procedure mogelijk een zienswijze bij de provincie in te dienen voor het plan definitief wordt vastgesteld.

Inbreng door inwoners

Initiatiefnemers Vattenfall N.V. en Energiecoöperatie Echteld-Lienden bereiden de plaatsing van de windmolens voor. Van hen wordt verwacht dat zij de inbreng van omwonenden en belanghebbenden goed in de planvorming meenemen. Zij zijn verantwoordelijk voor een goed participatie-en communicatieproces.

De initiatiefnemers geven aan dat ze inwoners willen betrekken via een ontwerpplatform. Aan het ontwerpplatform nemen ook belangenorganisaties en gemeenten deel. Samen met inwoners wordt een burgerberaad ingericht die de functie van een adviesraad krijgt. Ook is er aandacht van de initiatiefnemers voor financiële participatie door inwoners en bekijken zij de mogelijkheden hoe armoede door hoge energierekeningen tegen te gaan.

Naast goed contact met de inwoners is er aandacht voor het betrekken van onderwijsinstellingen, jongeren en bedrijfsleven. Niet direct betrokkenen worden goed op de hoogte gehouden.

Deel dit bericht: