Stand van zaken Gelderse planMER voor windbeleid en RES

planMER windbeleid en RES provincie Gelderland

De provincie past haar windbeleid aan, zodat het beter aansluit bij de energiestrategieën die de Gelderse RES-regio’s gemaakt hebben. Daarvoor doorlopen zij een milieuonderzoek procedure (planMER). Deze procedure bestaat uit 2 onderdelen: het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het milieuonderzoek zelf (plan-MER). De terinzagelegging van de NRD is nu afgelopen.

Zienswijze NRD

De NRD lag ter inzage van 13 februari tot en met 20 maart 2023. Er zijn ongeveer 300 zienswijzen ingediend, met daarin meer dan 1.250 individuele reacties of vragen. Al deze vragen worden  beantwoord en komen in De Nota van beantwoording  als bijlage bij het ontwerp-plan-MER. Uiteraard zijn de zienswijzen ook van invloed op het Plan-MER zelf. Voor een flink aantal benoemde punten geldt dat er in het plan-MER een heldere toelichting komt met een onderbouwing waarom keuzes wel/niet worden gemaakt. De relevante punten voor de onderzoeksmethode worden nu al toegepast in de verdere uitwerking van het onderzoek. Dit geldt ook voor de afstemming tussen het plan-MER Utrecht en het plan-MER Gelderland.

Vervolgproces milieuonderzoek

Op dit moment vindt het daadwerkelijke milieuonderzoek plaats. Eind september wordt het ontwerpplan-MER naar verwachting opgeleverd. Na oplevering en GS-vaststelling wordt het ontwerp-planMER ter inzage gelegd. Nadien wordt de definitieve plan-MER vastgesteld. Reactie op zienswijze en de definitieve plan-MER worden daarna kenbaar gemaakt.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie.

 

Deel dit bericht: