Rivierenland loopt voorop met ontwikkeling Regionale Energie Strategie 

In Nederland zijn de klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken, uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Deze is op hoofdlijnen nog voor de zomer gereed en richt zich op een CO2-reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. In Rivierenland zijn al veel partijen bij elkaar gebracht en is op dit punt al veel werk verzet. En dat betaalt zich uit: Rivierenland loopt regionaal voorop als het gaat om het ontwikkelen van een regionale energiestrategie.

Samenwerking noodzakelijk

De reductie van CO2 betekent forse veranderingen in onze huidige energievoorziening: we gaan onze huizen anders verwarmen, rijden en koken straks anders en de opwekking van onze energie vindt ook steeds dichterbij huis plaats. Het succes van het Klimaatakkoord hangt dan ook in belangrijke mate af van de uitvoering op lokaal en regionaal niveau. Elk bedrijf, elke maatschappelijke organisatie, iedere inwoner en elke gemeente zal zijn of haar bijdrage moeten leveren. Kortom, een doorvertaling van het Klimaatakkoord naar regionaal niveau is noodzakelijk.

Startsein

Op 7 februari 2018 gaven partijen onder aanvoering van bestuurlijk trekker Joost Reus in Rivierenland daarom met elkaar het startsein voor het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie voor Rivierenland. Partijen uit de regio spreken hierin af welke bijdrage ze gaan leveren aan het behalen van de CO2- doelstellingen. De optelsom moet uitwijzen of dit voldoende is om regionaal tot de gewenste doelstellingen te komen en wat er eventueel aanvullend nog nodig is.

Lat ligt hoog

Dit proces levert een regionale visie op voor 2030, een strategie voor 2050 en een uitvoeringsprogramma voor de kortere termijn (2023). Omdat alle gemeenten (en heel veel andere partijen) in Rivierenland zijn aangesloten bij het Gelders Energieakkoord, ligt de lat voor CO2-reductie in Rivierenland nog iets hoger: 55% in 2030.

Beeldvorming door energieateliers

Na de aftrap in februari is er al veel gebeurd. Zo wordt in beeld gebracht hoeveel energie er bespaard moet worden en hoeveel duurzame energie er nodig is om het resterende energieverbruik duurzaam op te wekken. In een aantal energieateliers zijn allerlei partijen bij elkaar gekomen om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van glastuinbouw, bestaande woningbouw en bedrijven(terreinen). Een atelier over duurzame energieopwekking volgt binnenkort. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaat een beeld van bestaande en nieuwe initiatieven, mogelijke knelpunten en samenwerkingsmogelijkheden. De vraag die hierbij centraal staat is wat gezamenlijk opgepakt kan worden en hoe bestaande initiatieven versterkt kunnen worden.

Landelijke belangstelling voor initiatieven

Dat er al veel mooie initiatieven zijn, werd tijdens deze ateliers al snel duidelijk. Sommige hiervan staan zelfs landelijk in de belangstelling. Zo zijn inwoners van Rivierenland, verenigd in de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe, hard op weg om de grootste elektriciteitsproducent van de regio te worden. Hun windparken gaan vanaf 2019 stroom produceren voor 40.000 huishoudens. Deze samenwerking tussen commerciële ontwikkelaars en een burgerwindcoöperatie wordt nu al als voorbeeld gezien voor een vernieuwende manier van windontwikkeling op land. Lees hierover meer op: https://www.betuwewind.nl/meedoen/

Voortzetting

Na de zomer volgt een periode waarin initiatieven verder worden uitgewerkt. Ook worden ruimte-ateliers georganiseerd waarin de ruimtelijke impact van de doelstellingen voor duurzame opwekking van energie wordt verkend. Daarnaast wordt voor de regio in kaart gebracht welke warmtebronnen beschikbaar zijn als alternatief voor aardgas. Dit betreft een project van provincie Gelderland waarbij Rivierenland is gekozen als pilotregio.

Op 4 juli worden tijdens een raadsinformatiebijeenkomst gemeenteraden geïnformeerd over de stand van zaken van de Regionale Energiestrategie. Wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Dan kunt u terecht op onze website: https://www.fruitdelta.nl/regionale-energiestrategie/

Deel dit bericht: